fbpx

RODO /Konsultacje doradcze

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Spełniając obowiązek nałożony treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwanego w skrócie RODO, przedstawiamy poniżej informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.

  1. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest udzielona przez Państwa zgoda (art. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), spoczywający na nas obowiązek prawny (art. art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub nasz prawnie uzasadniony interes (art. art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  2. Podanie Państwa danych osobowych w każdym przypadku jest dobrowolne. Państwa zgoda jest jednak konieczna, abyśmy mogli dane przetwarzać i gromadzić. Brak wyrażenia zgody skutkuje więc niemożnością prowadzenia przez nas konsultacji doradczych, coachingu, badania talentów.
  3. Administratorem danych osobowych jest Personia Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (kod pocztowy 81 – 572) przy ul. Lipowej nr 16B/6, NIP 5862341807, REGON 382580441. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych z administratorem kontaktować się można za pośrednictwem poczty e-mail na adres: marta.wozny@personia.pl.
  4. Dane osobowe wykorzystywane będą przez nas w celu przeprowadzenia konsultacji doradczej, coachingu lub badania talentów, a także w celach dowodowych będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów – podstawą przetwarzania dany jest w tym wypadku Państwa zgoda oraz nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f RODO).
  5. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), których działalność jest niezbędna do prawidłowego świadczenia przez nas usług np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, dostawcy płatności elektronicznej; podmioty te są zobowiązane do stosowania takich samych, jak nasze, zasad zabezpieczenia i ochrony Państwa danych osobowych.
  6. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  7. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnia roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez administratora danych osobowych, a także przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązków podatkowych i przez okres przedawnienia obowiązku podatkowego.
  8. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. 

Copyright ©️2022 Personia Sp. z o.o.